Odsek za zaštitu od požara

LD centar za BEZBEDNOST I ZASTITU

Požar je proces nekontrolisanog sagorevanja kojim se ugrožavaju životi i zdravlje ljudi, materijalna dobra i životna sredina.

Zaštita od požara obuhvata skup mera i radnji za planiranje, finansiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu mera i radnji zaštite od požara, odvijanje  tehnoloških i radnih procesa na način da se spreče izbijanja i širenje požara, otkrivanje i  gašenje požara, spasavanje ljudi i imovine, zaštitu životne sredine.

LD INSTITUT – CENTAR ZA BEZBEDNOST I ZAŠTITU – Odsek za zaštitu od požara Vam nudi sledeće usluge iz oblasti zaštite od požara:

  • Izrada programa osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara
  • Izrada Elaborata zaštite od požara
  • Izrada Planova zaštite od požara
  • Izrada Pravila zaštite od požara i Planova evakuacija
  • Usluge referenta zaštite od požara
  • Ostala dokumenta iz oblasti zaštite od požara po zahtevima poslodavca.