Odsek za projektovanje

LD PATENT PROJEKT CENTAR logo za zaglavlje

Projektovanje predstavlja proces izrade, ili skup naučnoistraživačkih procesa koji se sprovode u cilju izrade tehničko – tehnološke dokumentacije za postavljeni zadatak u kome su objedinjene sve faze i postupci do ispunjenja zadatog cilja.

Pre početka projektovanja definišu se ciljevi i projektni zadaci. Zatim se, po prikupljenoj potrebnoj dokumentaciji, počinje sa izradom zadatog projekta, koji mora biti rađen u skladu sa svim važećim propisima i standardima iz zadate oblasti, od strane licenciranih lica.

Šta je to, ustvari, projekat?

Projekat je reč koju ljudi različito tumače, pa shodno tome, definiciju treba potražiti među pisanim internacionalnim standardima.

Projekat je privremeni napor preduzet da se stvori jedinstven proizvod, usluga ili rezultat“(American National Standard ANSI/PMI 99-001-2000).

Projekat je jedinstven proces ograničen po vremenu , troškovima i resursima, sastavljen od skupa koordiniranih i upravljačkih aktivnosti, sa datumom početka i završetka, koji je preduzet radi postizanja cilja usaglašenog sa defeinisanim zahtevima“( ISO 10006:2001).

Da bi projekat postigao cilj definisan zahtefima, prvo je potrebno uraditi tehničko – tehnološku dokumentaciju, koja u sebi objedinjuje sve ideje, materijale, procese i konačne ciljeve jednog projekta.

LD INSTITUT – PATENT PROJEKT CENTAR – Odsek za projektovanje Vam nudi sledeće usluge iz oblasti projektovanja:

 • Projektovanje tehnoloških procesa prehrambenih i neprehrambenih proizvoda
 • Izrada dokumentacije za mašinu koja nema, ili koju sami napravite
 • Projektovanje vibrooscilatorne i akustičke zaštite
 • Projektovanje ventilacija i otprašivanja
 • Projektovanje sistema prečišćavanja otpadnih voda
 • Projektovanje građevinskih skela
 • Izrada elaborata o energetskoj efikasnosti
 • Projektovanje iz oblasti zaštite od požara
 • Projektovanje tehničkih sistema (mera) zaštite
 • Projektovanje bezbednog radnog mesta
 • Ostala projektovanja iz bezbednosti i zaštite
 • Izrada projekata za patente